Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów PodoClinica

 

 1. ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:
  PodoClinica
  , kontakt e-mail: kontakt@podoclinica.pl (w dalszej części jako Przychodnia).
 2. CELE W JAKICH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:
  1. Świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej na podstawie:
   • art. 6 ust.1, lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia na podstawie prawa państwa członkowskiego)
  2. Obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie:
   • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dochodzenie swoich praw).
 3. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:
  Przychodnia będzie przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie Przychodnią, podmiotom nadzorującym działalność Przychodni w zakresie świadczenia usług medycznych. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmioty o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, podmioty prowadzące rejestry usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów, podmioty, którym udostępniono dane w związku ze zleceniem dodatkowych badań czy konsultacji medycznych, dostawcy usług prawnych w przypadku konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 4. CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz mając na względzie pozostałe przepisy prawa dotyczące działalności medycznej przez okres maksymalnie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.
 5. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:
  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych),
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (w uzasadnionych przypadkach),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*).
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa http://dorotaszafarowska.pl automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies (ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe tworzone i wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Gromadzone informacje w plikach cookies przeważnie zawierają adres IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, informacji o czasie i dacie utworzenia, lokalizacji, oraz czasie wygaśnięcia pliku cookies.
 3. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych strony, aby usprawniać funkcjonowanie strony internetowej.
 4. Korzystamy z plików cookies, aby zagwarantować najwyższy poziom wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy PodoClinica w celu optymalizacji działania strony.
 5. Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „Własne” pochodzące bezpośrednio z naszej strony internetowej.
  • „Niezbędne” umożliwiają poprawne korzystanie z naszej strony.
  • „Funkcjonalne” umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności strony.
  • „Reklamowe” umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies w edycji ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Użytkownik naszych stron ma pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Jak zmienić lub wyłączyć obsługę płków Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Google Chrome Należy kliknąć menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie: Usuwanie plików Cookie, Domyślne blokowanie plików Cookie, Domyślne zezwalanie na pliki Cookie, Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0 Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.